Tom 6/2019

 • Docenione Księstwa Halickie i Halicko-Włodzimierskie. Kształty ukraińskiej państwowości w średniowieczu: Stefan Tomaszewski (Stepan Tomasziwski)
  Katarzyna Błachowska
  PDF
 • „Iungit et sociat jedne członki i serca z dawności naszych” – o unii hadziackiej w 360 rocznicę. O unii hadziackiej raz jeszcze
  Teresa Chynczewska-Hennel
  PDF
 • Істина і неконсеквентність: парадокс Лєшка Колаковського
  Iryna Bondarevska
  PDF
 • Polityczne przyczyny powstania Chmielnickiego w opiniach szlachty Rzeczypospolitej
  Mariusz R. Drozdowski
  PDF
 • Віра як квінтесенція концептуальної картини світу письменників-полемістів епохи раннього бароко
  Oksana Slipushko, Kateryna Katiuzhynska
  PDF
 • Чари і пекло Мароко. Українсько-мароканський діалог поколінь у польській рецепції
  Valentyna Sobol
  PDF
 • Володислав Федорович та Артур Ґротґер. Забуті сторінки однієї приязні
  Ihor Nabytovych
  PDF
 • Латинська мова як чинник творення особливого культурного порубіжжя
  Liudmyla Shevchenko
  PDF
 • Барокові проповіді Іоаникія Галятовського
  Oksana Savenko
  PDF
 • Deconstrution of Interpretative Models of Lesya Ukrainka’s The Forest Song
  Mariia Moklytsia
  PDF
 • Słowo o Józefie Łobodowskim i konferencji naukowej w Lublinie z okazji 110 rocznicy urodzin pisarza
  Ludmiła Siryk
  PDF
 • Fenomen Ołeksandra Koszyca w ujęciu warszawskiej ukrainistki: Ołeksandr Koszyc i jego dziennik „Z pieśnią przez świat”, red. Walentyna Sobol, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, 394 ss.
  Alicja Wołodźko-Butkiewicz
  PDF
 • Najnowsze trendy w ukraińskiej literaturze dziecięcej: Tetiana Kaczak, Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст., Akademvydav, Kyiv 2018, 320 ss.
  Mateusz Świetlicki
  PDF
 • Оксана Пухонська, Літературний вимір пам’яті, Академвидав, Київ 2018, 304 сс.
  Tetyana Grebenyuk
  PDF
 • Tatjana Tajrova-Jakovleva, Inkorporacija: Rossija i Ukraina poslie Pierejasłavskoj Rady (1654–1658), TOV „Vydavnyctvo KLIO”, Kyiv 2017, 319 ss.
  Teresa Chynczewska-Hennel, Mariusz R. Drozdowski
  PDF
 • Нова репрезентація культурної місії Олександра Кошиця
  Natalia Czuchoncewa
  PDF
 • Biografia intymna Jarosława Iwaszkiewicza: Radosław Romaniuk, Inne życie. Biografi a Jarosława Iwaszkiewicza, t. 1, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2012, 618 ss.; t. 2, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2017, 700 ss.
  Evgeniusz Sobol
  PDF
 • XVI Міжнародний з’їзд славістів: українська перспектива
  Ihor Stambol
  PDF
 • Udział polskiej delegacji w obchodach 360-lecia podpisania unii hadziackiej 16 września 1658 roku
  Mirosław Nagielski
  PDF
 • Науковому товариству імені Шевченка – 145 років
  Andrii Feloniuk
  PDF
 • Ksiądz Profesor Marian Bendza (23 I 1951–5 V 2018)
  Teresa Chynczewska-Hennel
  PDF
 • Profesor Łeonid Uszkałow (5 XI 1956–25 II 2019)
  Wira Sułyma
  PDF