Вимоги

Редакційні вимоги і засади публікації текстів:

1. Teкст наукової статті разом із бібліографією не повинен перевищувати 15 сторінок, рецензії – 5 сторінок, „Постаті” та „In memoriam” – 6 сторінок. Редакція пропонує, аби автори  взяли до уваги такі елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді
 • аналіз основних досліджень та публікацій із зазначеної проблеми
 • виокремлення невирішених питань, яким присвячено статтю
 • формування мети і завдання статті
 • виклад матеріалу
 • висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми

Редакція приймає статті написані польською, українською та англійською мовами.

2. Файл із текстом має бути записаний у форматі  .doc lub .rtf.

3. Teкст статті має бути сформатований так: маргінеси – 2,5 cм; Times New Roman, шрифт 12; інтерлінія – 1,5; акапіт: 1,25 cм.Файл із текстом повинен містити:

 • Iм’я та прізвище автора (вгорі зліва – шрифт 12)
 • Місце праці автора (під прізвищем – шрифт 10)
 • Заголовок статті (в центрі сторінки, штрифт 14, жирним шрифтом)
 • посилання (посторінкові, виконані автоматично; шрифт 10. У посиланнях вживаються латинські скорочення: ibidem, idem, eadem, iidem, eaedem, op. cit., loc. cit.).
 • зразок посилань:

книжки – iніціал імені. Прізвище автора, назва (курсивом), місце видання, рік видання (без коми), сторінка, наприклад:

Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1958, s. 24;

Е. Кінан, Російські історичні міти, Київ 203, с. 12

статті в часописах – iніціал імені та прізвище автора, назва (курсивом), назва часопису в лапках, том/номер, рік видання, сторінки, наприклад:

M. Bobrownicka, Słowiańskie spory o model narodowej kultury, „Ruch Literacki”, nr 3, 1993, s. 25 -30.

статті у збірниках – iніціал імені та прізвище автора, назва, назва тексту (курсивом), після коми – [в:], назва збірника (курсивом), ініціал імені та прізвище редактора, місце і рік видання, сторінки, наприклад:

H. Litwin, Od Unii Lubelskiej do III rozbioru Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita- Ukraina. Szkic wydarzeń politycznych, [w:] Między sobą. Szkice historyczne polsko – ukraińskie, red. T. Chynczewska – Hennel, N. Jakowenko, Lublin 2000, s. 84 -110.

цитати з інтернету:

Słownik polskiego slangu, http://www.ug.edu.pl/slang/, [06.03.2013]

 1. Належить дотримуватися скорочень: перекл., опрац., вид., ред.
 1. Цитати подаємо в лапках ( Times New Roman, шрифт 10),
 1. Резюме англійською мовою (10 – 15 речень).
 2. Ключові слова англійською мовою ( дo 10 слів).
 3. Нотатка про автора: ім’я, прізвище, науковий титул, місце праці, aдреса e-mail.