До 200-ліття Тараса Шевченка. Козак Стефан. Шевченкознавчі та порівняльні студії. Статті. Розвідки. Лекції/ [Головний редактор Г. Скрипник; упорядник Р. Радишевський]. – Видавництво Інституту мистецтвознавства, фолклористики, етнології ім. Рильського НАНУ; Міжнародна асоціація україністів; Міжнародна школа україністики, Київ, 2012, 568 сс.

On the 200th Anniversary of Taras Shevchenko’s Birth. Kozak Stefan. ‘Shevchenkoznavchi ta porivnialni studii. Statti. Rozvidky. Lekcii’/ [Holovnyi redaktor H. Skrypnyk; uporiadnyk R. Radyshevskyi]. – Vydavnytstvo Instytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky, etnolohii im. Rylskoho NANU; Mizhnarodna asotsiatsia ukrainistiv; Mizhnarodna shkola ukrainistyky, Kyiv, 2012, 568 ss.

проф. др габ. Liubov Vladychenko
Міжнародна асоціація україністів (Україна)

Том 1/2014

Вид публікації: наукова рецензія

Сторінки: 227-241

Мова публікації: українська

PDF