REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

  1. Do zadań Rady Naukowej i jej członków należy:
    • czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma;
    • wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków badań podejmowanych przez pismo i czuwanie nad ich realizacją;
    • troska o popularyzację badań naukowych publikowanych w czasopiśmie „Studia Polsko-Ukraińskie” oraz promocja czasopisma w środowiskach naukowych.
  2. Zaleca się, żeby członkowie Rady Naukowej spotykali się przynajmniej raz w roku. W spotkaniach tych bierze udział także redaktor naczelny, jego zastępca oraz sekretarz redakcji. Mogą brać w nich udział także pozostali członkowie redakcji.