Latopisy Akademii Supraskiej, t. 1-4; red. U. Pawluczuk, t. 4 red. M. Kuczyńska i U. Pawluczuk, Białystok 2010-2013.

Codices of the Suprasl Academy, vol. 1-4; editor U. Pawluczuk, vol. 4 editor M. Kuczynska i U. Pawluczuk, Bialystok 2010-2013.

prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

Tom 1/2014

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Strony: 243-248

Język artykułu: polski

PDF