REDAKCJA

Redaktor Naczelna: 

prof. dr hab. Valentyna Sobol, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Zastępca Redaktor Naczelnej:

prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

Sekretarz Redakcji:

mgr Dawid Bzorek, Uniwersytet Warszawski (Polska)

 

Redaktorzy tematyczni:

  • Literaturoznawstwo

prof. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski (Polska)
prof. dr hab. Rostyslav Radyshevskyi, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)
prof. emeritus dr hab. Stefan Kozak, Uniwersytet Warszawski (Polska)
dr hab. prof. UMCS Ihor Nabytovych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)
prof. dr hab. Bohdana Krysa, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)

  • Historia

prof. dr hab. Frank E. Sysyn, Uniwersytet Alberty (Kanada)
prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
dr hab. Mariusz R. Drozdowski, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski (Polska)

  • Filozofia

prof. dr hab. Iryna Bondarevska, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Ukraina)
mgr Denis Kaidalov, Uniwersytet Warszawski (Polska)