Zasady recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Studia Polsko-Ukraińskie”:

  1. Każda publikacja będzie oceniona przez dwóch niezależnych od siebie recenzentów, będącymi uznanymi ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany rocznik. Jeden z recenzentów, ze względu na obcojęzyczny charakter publikacji, jest afiliowany w zagranicznej instytucji akademickiej, innej niż narodowość autora pracy
  2. Każda publikacja będzie recenzowana w oparciu o model double-blind peer review, czyli będzie obustronnie anonimowa (autor nie wie, kim są recenzenci, a recenzenci nie wiedzą, kim jest autor). Przed oddaniem artykułu do recenzji, redakcja usunie z artykułu dane takie jak: imię i nazwisko autora, afiliacja, adres e-mail, podziękowania, wskazanie źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację.
  3. W czasopiśmie „Studia Polsko-Ukraińskie” każda recenzja ma formę pisemną. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, proponowany artykuł nie zostanie dopuszczony do publikacji. Autor może jednak wnioskować do rady naukowej czasopisma o powołanie kolejnego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca. Wniosek powinien być skierowany na adres redakcji i musi zawierać wskazanie przyczyn, dla których, zdaniem wnioskodawcy, artykuł powinien zostać poddany dodatkowej ocenie.