Wytyczne

Wymogi redakcyjne i zasady publikacji tekstów:

1. Tekst artykułu naukowego lub eseju wraz z bibliografią nie powinien przekraczać 15 stron, recenzji – 5 stron, „ Sylwetki” oraz „In memoriam” – 6 stron. Redakcja zaleca, aby Autorzy uwzględnili w swoich artykułach takie elementy, jak:

 • Określenie ogólnych zagadnień
 • Аnaliza podstawowych badań i publikacji dotyczących tematu artykułu
 • Wyodrębnienie nieanalizowanych dotychczas zagadnień
 • Cel і zadania artykułu
 • Przedstawienie materiału
 • Wnioski oraz perspektywa dalszego badania

Redakcja przyjmuje artykuły napisane w języku polskim, ukraińskim oraz angielskim.

2. Plik zawierający tekst powinien być zapisany w formacie .doc lub .rtf.

3. Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób: marginesy – 2,5 cm; czcionka Times New Roman, rozmiar 12; interlinia – 1,5; tekst wyjustowany; wcięcie akapitowe: 1,25 cm.

Plik z tekstem powinien zawierać:

 • imię i nazwisko autora (w lewym górnym rogu – czcionka 12)
 • miejsce pracy autora (pod nazwiskiem – czcionka 10, pogrubiona)
 • tytuł artykułu (na środku strony, czcionka 14, pogrubiona)
 • przypisy (powinny znajdować się na dole strony; powinny być ponumerowane w sposób ciągły w obrębie całego tekstu; czcionka 10. W przypisach stosuje się konwencjonalne skróty łacińskie: ibidem, idem, eadem, iidem, eaedem, op. cit., loc. cit.).
 • wzory zapisu:

książki – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), miejsce i rok wydania, strony, np.:

G. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1958, s. 24;

Л. Костенко, Річка Геракліта, Київ 2011, с. 2

artykuły w czasopismach – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, tom/numer, rok wydania, strony, np.:

M. Bobrownicka, Słowiańskie spory o model narodowej kultury, „ Ruch Literacki”, nr 3, 1993, s. 25 -30.

artykuły w pracach zbiorowych – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu kursywą, po tytule przywołanego tekstu następuje po przecinku – [w:], tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strony, np.:

H. Litwin, Od Unii Lubelskiej do III rozbioru Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita- Ukraina. Szkic wydarzeń politycznych, [w:] Między sobą. Szkice historyczne polsko – ukraińskie, red. T. Chynczewska – Hennel, N. Jakowenko, Lublin 2000, s. 84 -110.

cytaty z Internetu:

Słownik polskiego slangu, http://www.ug.edu.pl/slang/, [06.03.2013]

5. Należy stosować polskie określenia skrótowe, tłum., oprac., wyd., red.

6. Cytaty w cudzysłowach, opatrzone przypisami (czcionką Times New Roman 10). Cytat powyżej 3 linijek tekstu powinien zostać wyodrębniony.

7. Streszczenie artykułów naukowych w języku angielskim (10 – 15 wersów).

8. Słowa kluczowe w języku angielskim (do 10 słów).

9. Notatka o autorze: nazwisko, imię, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres e-mail.