Wytyczne

Wymogi redakcyjne i zasady publikacji tekstów:

 1. Redakcja przyjmuje teksty napisane w języku angielskim, polskim i ukraińskim. Tematyka artykułu musi odpowiadać profilowi czasopisma.
 2. Uprzejmie prosimy wszystkich autorów o przesyłanie plików artykułów w wersji elektronicznej, w
  formacie .DOC (Microsoft Office – Word). Inne formaty np .PDF nie będą przyjmowane.
 3. Formatowanie:
  • Pełne imię i nazwisko (w górnym lewym rogu, czcionka nr 12, pogrubiona; jeżeli imię i nazwisko zapisywane są cyrylicą – prosimy wpisać te dane łacinką wg. oficjalnej transliteracji ); 10
  • Afiliacja (pod nazwiskiem, czcionka 10; oficjalna nazwa w języku angielskim)
  • Numer ORCID autora/ów (pod afiliacją, czcionka 10)
  • Nazwa artykułu (na środku strony, czcionka 14, pogrubiona; w przypadku artykułu w języku ukraińskim – prosimy tytuł artykułu transliterowany łacinką – wg. oficjalnej transliteracji)
  • Artykuł musi być napisany cyrylicą (w przypadku języka ukraińskiego) bądź łacinką (w przypadku języka polskiego i angielskiego)
  • Streszczenie w języku angielskim (10-15 wersów, czcionka 10)
  • Słowa kluczowe w języku angielskim (do 10 słów, czcionka 10)
  • Przypisy (powinny znajdować się na dole strony; powinny być ponumerowane w sposób ciągły w obrębie całego tekstu; czcionka 10; cytaty ze źródeł zapisanych cyrylicą – prosimy o dokonanie transliteracji wg. oficjalnej transliteracji)
 4. Sposób cytowania:

książki – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), miejsce i rok wydania, strony, np.:

G. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1958, s. 24;

L. Kostenko, Richka Heraklita, Kyiv 2011, s. 2

artykuły w czasopismach – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, tom/numer, rok wydania, strony, np.:

M. Bobrownicka, Słowiańskie spory o model narodowej kultury, „ Ruch Literacki”, nr 3, 1993, s. 25 -30.

artykuły w pracach zbiorowych – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu kursywą, po tytule przywołanego tekstu następuje po przecinku – [w:], tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strony, np.:

H. Litwin, Od Unii Lubelskiej do III rozbioru Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita- Ukraina. Szkic wydarzeń politycznych, [w:] Między sobą. Szkice historyczne polsko – ukraińskie, red. T. Chynczewska – Hennel, N. Jakowenko, Lublin 2000, s. 84 -110.

cytaty z Internetu:

Słownik polskiego slangu, http://www.ug.edu.pl/slang/, [06.03.2013]

 • Cytaty w cudzysłowach, opatrzone przypisami (czcionką Times New Roman 10). Cytat powyżej 3 linijek tekstu powinien zostać wyodrębniony.
 • Na końcu artykułu prosimy o przygotowanie bibliografii załącznikowej (w źródłach zapisywanych cyrylicą prosimy o transliterację źródeł).
 • Artykuły niespełniające wymogów formalnych będą odsyłane do autorów w celu ich poprawy.