«De Re Metallica» Георга Аґріколи (Аґрікола Г. Про гірничу справу ХІІ книг (книги І – ІV)/ Переклад і редакція В. Білецького та Г. Гайка, Східний видавничий дім, Донецьк 2014, сс. 232)

«De Re Metallica» (Heorg Agrikoła, Pro hirnyczu sprawu ХІІ knyh (knyhy І – VI). Perekład i redakcija W. Bileckoho, H.Hajka, Schidnyj wydawnyczyj dim, Doneck 2014, сс. 232

prof. dr hab. Yaroslav Pasko
Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki (Ukraina)
ORCID: 0000-0002-2806-7341

Tom 3/2016

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

DOI: 10.32612/uw.23535644.2016.pp.183-186

Strony: 183-186

Język artykułu: ukraiński

PDF