В. Брехуненко, «Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII –XVIII ст.», Київ: Темпора 2014, ss. 503

Review of V. Brekhunenko’s book ‚The East Gate of Europe. Cossack’s Ukraine between XVII-XVIII centuries’. Kyiv: Tempora 2014, pp. 503

dr hab. Mariusz R. Drozdowski
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
ORCID: 0000-0002-2132-9687

Tom 3/2016

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

DOI: 10.32612/uw.23535644.2016.pp.175-181

Strony: 175-181

Język artykułu: polski

PDF