Володислав Федорович та Артур Ґротґер. Забуті сторінки однієї приязні

Volodyslav Fedorovych and Artur Grottger. Forgotten Pages of One Friendship

dr hab. prof. UMCS Ihor Nabytovych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)
ORCID: 0000-0001-9453-158X

Tom 6/2019

Typ publikacji: oryginalny artykuł naukowy

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.115-134

Strony: 115-134

Język artykułu: ukraiński

Streszczenie:

The article explores the history of the relationship of Volodyslav Fedorovych and Artur Grottger, an almost forgotten page of Ukrainian-Polish intercultural dialogue of the last quarter of the nineteen century. Their friendship undoubtedly had an influence on both of their lives, and it remains an important demonstration of Ukrainian-Polish intercultural and interpersonal dialogue on the border of the two cultures of the two nations. The first of the two aforementioned men was a famous Ukrainian philanthropist, the third head of Prosvita society, a member of the Polish circle in the lower house of the Viennese Parliament. Artur Grottger died at the age of thirty; however, he became a symbol of Polish Romanticism and a champion of the Polish rebellion in January 1863. Volodyslav Fedorovych spent two years in the capital of the Habsburg Monarchy, studying in a privileged educational institution for children of noble families – Collegium Theresianum. At the same time, Volodyslav attended lectures at the University of Vienna. Vienna, one of the cultural capitals of Europe, awakened his interest in paintings and art in general. In Vienna, he met the famous Polish painter Artur Grottger, who was to introduce him later to the Ukrainian painter Kornylo Ustyanovych. Later on, Ustyanovych will become a cult figure in Galicia. The article recounts a story of his cousin Alexandra. Volodyslav was in love with her. She died very young, but Grottger managed to draw a portrait of her.

Słowa kluczowe: Artur Grottger, Volodyslav Fedorovych, intercultural dialogue, creativity, border of cultures

Bibliografia:

 1. Antoniewicz J.B., Grottger, E. Wende i spółka, Lwów 1910.
 2. Arthur i Wanda: dzieje miłości Arthura Grottgera i Wandy Monné. Listy, pamiętniki, ilustrowane licznemi, przeważnie nieznanemi dziełami artysty, t. 1, Biblioteka Medycka, Medyka 1928.
 3. Bilous T., Vvedenije, [w:] Vladyslava Ivanova Fedorovycha Hadky, Izdal Bilous, Kolomyja 1883.
 4. Fedorowicz J., Aforyzmy. Wydanie pośmiertne, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, Kraków 1873.
 5. Fedorowicz W., Passiflory, druk. Piller i spółka, Lwów 1899.
 6. Fedorowicz W., Z teki wiejskiego szlachcica, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. Łozińskiego, Lwów 1878.
 7. Franko І., Batko i dochka (Іz paperiv Ivana Fedorovycha), [w:] Zapysky naukovovho Tovarystva imeni Shevchenka, t. XСІІI, knyha 1, Nakladom Naukovovoho Tovarystva imeni Shevchenka, Lviv 1910, c. 70–89.
 8. Franko І., D-r Оstap Теrletskyi. Spomyny I materialy, [w:] Zibrannia tvoriv: u 50 tomach, t. 33, Naukova dumka, Kyiv 1982, c. 304–370.
 9. Franko І., Ivan Fedorovych і joho chasy, [w:] Zibrannia tvoriv: u 50 tomach, t. 46, czastyna 1, Naukova dumka, Kyiv 1985, c. 7–298.
 10. Jan Fedorowicz. Wspomnienie pośmiertne, [w:] Aforyzmy. Wydanie pośmiertne, J. Fedorowicz, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, Kraków 1873.
 11. Katalog wystawy dzieł Artura Grottgera urządzonej staraniem Księgarni H. Altenberga we Lwowie, Lwów 1906.
 12. Kravchenko U., Passiflora, [w:] Тvory, idem, Накладом Марії Козак, Тоrоntо 1975.
 13. Nabytovych I., Іvan Franko – biohraf polsko-ukrajinskoho pysmennyka Іvana/Janа Fedorovycha, [w:] Kyjivski polonistychni studiji: Zbirnyk naukovych prac Kyjivskoho natsionalnoho universytetu іmeni Таrаsа Shevchenka, t. ХХІХ: Іvan Franko і polska kultura, red. R. Rаdyshevskyi, Talkom, Kyiv 2017, c. 330–346.
 14. Nabytovych I., Rodovid Dariji Vikonskoji, „Studia Polsko-Ukraińskie”, red. W. Sobol, t. 5, Warszawa 2018, c. 141–160.
 15. Nanovskyj Y., Kоrnylo Ustyjanovycz, Мystetstvo, Kyiv 1963.
 16. W., Z wystawy Grottgerowskiej, „Słowo Polskie”, 26 kwietnia, nr 182, 1906, c. 1–2.

PDF