Tom 2/2015

 • Valentyna Sobol, Słowo wstępne
  Introduction
  13-14 Artykuł
 • Stefan Kozak, Chrześcijańskie korzenie kultury ukraińskiej
  Christian Roots of Ukrainian culture
  17-26 Artykuł
 • Iryna Bondarevska, Грані спільного в філософії Григорія Сковороди
  Faces of the Common in Hryhorij Skovoroda’s Philosophy
  27-35 Artykuł
 • Ludmila Szewczenko-Sawczynska, Візуальна домінанта в бароковій неолатиністиці українського-польського порубіжжя
  Visual Dominant in Neo-Latin Literature of the Baroque Era on the Ukrainian-Polish Frontier
  37-45 Artykuł
 • Mariusz Robert Drozdowski, Rzeczypospolita wobec idei odnowienia unii hadziackiej w latach 1660-1682
  The Commonwealth Towards the Idea of Prolongation of Hadiach Union in 1660–1682
  47-69 Artykuł
 • Aleksandra Trofymuk, Mirosław Trofymuk, Образ і статус жінки у творах бароко
  Image and Status of the Woman in the Baroque Literature
  71-90 Artykuł
 • Dawid Bzorek, Idea wolności w ego-dokumentach Filipa Orlika i Karola Chojeckiego
  The Idea of Freedom in Ego-Documents of Pylyp Orlyk and Karl Chojecki
  91-97 Artykuł
 • Ludmila Tarnaszynska, Євген Сверстюк і Тарас Шевченко: на полі честі
  Yevhen Sverstyuk and Taras Shevchenko: on the Field of Glory
  99-125 Artykuł
 • Dmytro Drozdowski, Шекспірівський метатекст Тодося Осьмачки: художні стратегії візіонеризму, апокаліпсису й палінґенезії
  Shakespeare’s Meta-Text of Todos’ Os’macha: Strategies of Visionism, Apocalypse and Palingenesis

  127-136 Artykuł
 • Jewhenija Sochacka, Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) – літературознавець і літературний критик
  Ivan Ohienko (Bishop Ilarion) – the Literature Specialist and Critic
  137-174 Artykuł
 • Маria Kaszuba, Скарбниця ідей та думок: сучасна версія Євангелія учительного Кирила Транквіліона Ставровецького
  Repository of Ideas and Thoughts: a Modern Version of the Євангелія учительного by Kyrylo Stavrovetsky (Кирило Транквіліон Ставровецький, Учительне Євангеліє, переклад з ц.-сл. Б. Криса, Д. Сироїд, Т. Трофименко, Свічадо, Львів 2014, сс. 680)
  175-187 Artykuł
 • Stefan Kozak, У світі бароко (Про книгу В. Соболь Українське бароко. Тексти і контексти. Варшава 2015, 381 с.)
  Around the Ukrainian Baroque (Валентина Соболь, Українське бароко. Тексти і контексти, Варшава 2015, cc. 381)
  189-194 Artykuł
 • Teresa Chynczewska-Hennel, Rec. (O ks.: Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, Kościoły Wschodnie w państwie polsko – litewskim w procesie przemian i adaptacji: Metropolia Kijowska w latach1458-1795, Instytut Europy Środkowo – Wschodniej, Lublin – Lwów 2014)
  Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, Eastern Churches in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Process of Changes and Adaptation: Kiev Metropolis in 1458‒1795 , Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin – Lwów 2014, ss. 683
  195-200 Artykuł
 • Vladimir Litvinov, Латиномовна українська література (Рец. на книгу Л. Шевченко-Савчинської Латиномовна українська література. Загальний огляд, Медієвіст, Київ 2013, 217 сс)
  Ukrainian Literature in Latin  (Людмила Шевченко-Савчинсьлa, Латиномовна українська література, Загальний огляд, Медієвіст, Київ 2013, cc. 217)
  201-204 Artykuł
 • Teresa Chynczewska-Hennel, Professor Paulina Lewin (12 November 1922 ‒ 7 April 2015)
  205-209 Artykuł
 • Valentyna Sobol, Professor Jaroslav Rozumnyj (6 September 1925 ‒ 13 December 2013)
  211-222 Artykuł
 • Teresa Chynczewska-Hennel, Professor Zbigniew Wójcik (29 October 1922 ‒ 22 March 2014)
  223-227 Artykuł