Latin as a Factor in the Creation of a Special Cultural Frontier

Liudmyla Shevchenko, PhD
Bogomolets National Medical University (Ukraine)
ORCID: 0000-0001-7876-6733

Volume 6/2019

Publication type: research article

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.137-146

Pages: 137-146

Publication language: Ukrainian

Abstract:

Latin as a Factor in the Creation of a Special Cultural Frontier Abstract The article analyses the role of Latin as a universal means of communication among intellectuals during the fifteenth to eighteenth centuries. The author argues that the main task of Neo-Latin studies in Ukraine is a comprehensive, interdisciplinary study of literature and the affirmation of the modern concept of the history of Ukrainian culture as an inherently synthetic process. As a result of even a superficial review of the Latin authors of the fifteenth to nineteenth centuries and the imagery of their works, we can learn much about the place and role of bourgeoisie and Polish noblemen in Ukrainian society of that time, as well as look with new eyes at the Cossacks, clergy, and peasants, reaching not only to previously unknown information but also, what is valuable to a philologist, to its refined wording. The representatives of a variety of professional circles, political views, and regions made their contribution to the Latin works in different genres during more than five hundred years – that is why the reader can now afford to choose works for every taste.

Key words: Baroque, Neo-Latin, Ukrainian-Polish frontier

References:

 1. Andrushchenko M., Parnas virshotvornyy, Ukr. knyha, Kyiv 1999, c. 34.
 2. Bezborod’ko N.Y., Yazyk latynskykh traktatov ukraynskykh fylosofov XVII st.: Avtoref. dys. … doktora fylol. nauk. Dnepropetrovsk: avtor nevidomyy, 1972, c. 135.
 3. Dąbrowska-Partyka M., Literatura pogranicza. Pogranicze literatur, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, c. 156.
 4. Krekoten’V., Osvitnya reforma Petra Mohyly i utverdzhennya baroko v ukrayins’kiy poeziyi, t. CCXXIX: Pratsi filolohichnoyi sektsiyi, Zapysky Naukovoho Tovarystva Shevchenka, Lviv 1992, c. 7.
 5. Levyts’kyy O., Afanasyy Zarutskyy, malorusskyy panehyryst kon. XVII – nach. XVIII v., Kiyevskaya Starina, Kyiv 1896, c. 102.
 6. Lypyns’kyy V., Tvory, t. 2, SYDI imeni V.K. Lypynskoho, Filyadel’fiya 1980, c. 43.
 7. Nalyvayko D., Kozats’ka khrystyyans’ka Respublika, Dnipro, Kyiv 1992, c. 9.
 8. Ogonowski Z., Socinianizm polski, Warszawa 1960, c. 80.
 9. Podryha V. Ukrayins’ka rosiys’komovna proza kin. XVIII – per. tretyny ХІХ st., [tekst]: dys. kand. filol.nau k : 10.01.01, vydavnytstvo DVNZ «Pereyaslav- -Khmel’n. derzh. ped. un-t im. H. Skovorody», Pereyaslav-Khmel’nyts’kyy 2008.
 10. Titov F., Stara vyshcha osvita na Ukrayini, Drukarnya UAN, Kyiv 1924, c. 107.
 11. Tsup V., Yuriy Drohobych v konteksti formuvannya ukrayins’koyi elity, „Den”, no 133, 2 serpnya, 2003.
 12. Uliasz S., O kategorii pogranicza kultur, [w:] Pogranicze kultur, red. C. Kłak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 1997, c. 22.
 13. Vyshens’kyy I., Tvory, Elektronna biblioteka ukrayinskoyi literatury, Kyiv 1986.
 14. Wahylwycz I., Zamitky o ruskij literaturi, [w:] Pysmennyky Zachidnoi Ukraijny, Dnipro, Kyiv 1965, c. 160.
 15. Yakovenko N., Paralel’nyy svit. Doslidzhennya z istoriyi uyavlen’ ta idey v Ukrayini XVI–XVII st., Krytyka, Kyiv 2002, c. 62.
 16. Zychowska K., Czy Kresy mają historię?, [w:] Kresy. Syberia. Literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Trio, Warszawa 1995, c. 74.

PDF